obstacle walhalla

Zelf of met een groep, met of zonder begeleiding trainen op onze Obstacle Walhalla? 

Het is bij ons allemaal mogelijk.

Are you ready to conquer your obstacles?

REGLEMENT OBSTACLE WALHALLA

Artikel 1 Toepasselijkheid

* Zodra men Obstacle Walhalla betreedt, aanvaardt men de toepasselijkheid van het onderhavige reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers van Obstacle Walhalla gegeven aanwijzingen stipt op te volgen.

* Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behoudt Obstacle Walhalla zich het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoekers zijn gehouden.

* Onder Obstacle Walhalla wordt in dit reglement tevens begrepen het Paviljoen.

Artikel 2 Toegang en verblijf

* Het park is alleen toegankelijk tijdens openingstijden, welke gesteld zijn op www.bootcampbrandevoort.nl en www.obstaclewalhalla.nl of in samenspraak met de toezichthouder van Obstacle Walhalla.

* Voordat men Obstacle Walhalla betreedt dient u zich te melden bij de beheerder.

* Obstacle Walhalla is bevoegd de openingstijden te wijzigen.

* Kinderen jonger dan 13 jaar mogen het park uitsluitend onder doorlopend toezicht en begeleiding van een volwassene (tenminste 18 jaar oud) betreden.

* Obstacle Walhalla is bevoegd (een) gedeelte(n) van het obstacleparcours te sluiten, zonder tot enige vergoeding aan haar bezoekers gehouden te zijn.

* Auto’s dienen te worden geparkeerd te worden in de aangegeven vakken, (brom)fietsen dienen te worden geplaatst in de fietsenstalling.

* Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.

* Gekochte of zelf meegebrachte consumpties dienen geconsumeerd te worden bij het Paviljoen en/of de bestrating, niet zijnde het obstacleparcours.

* Bezoekers dienen in het park gevonden voorwerpen af te geven aan de medewerkers van Obstacle Walhalla.

Artikel 3 Veiligheid

* Obstacle Walhalla is gerechtigd bezoekers van wie zij vindt of vreest dat zij de orde, rust en/of veiligheid binnen het park verstoren, de toegang te ontzeggen zonder dat Obstacle Walhalla tot enige vergoeding is gehouden.

* Bezoekers van het park dienen de instructies en aanwijzingen van de medewerkers van Obstacle Walhalla strikt op te volgen.

* Betreden van hindernissen op het obstacleparcours aangeduid met een rode stip is uitsluitend toegestaan voor personen van tenminste 1.60 meter.

* Betreden van het obstacleparcours is uitsluitend toegestaan na het volgen van obstacle- en veiligheidsinstructie verzorgd door een instructeur van Obstacle Walhalla.

* De deelnemer dient na het volgen van de obstacle- en veiligheidsinstructie en vóór het betreden van het obstacleparcours een ondertekend inschrijfformulier te overhandigen aan de instructeur. Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar, dient het inschrijfformulier te worden ondertekend door zijn (meerderjarige) begeleider.

* De deelnemer dient het ter beschikking gestelde materiaal uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor het is verstrekt. De deelnemer dient eventuele gebreken per direct te melden aan een medewerker van Obstacle Walhalla. De deelnemer mag geen wijzigingen aanbrengen in het ter beschikking gestelde materiaal en/of dit materiaal aan anderen in gebruik geven zonder de voorafgaande toestemming van een medewerker van Obstacle Walhalla. De deelnemer stelt Obstacle Walhalla zo spoedig mogelijk op de hoogte van verlies of beschadiging van het materiaal. Direct na het verlaten van het obstacleparcours overhandigt de deelnemer het ter beschikking gestelde materiaal aan een medewerker van Obstacle Walhalla in dezelfde staat waarin hij het in ontvangst heeft genomen.

* Tijdens het betreden van het obstacleparcours mag de deelnemer geen zaken bij zich dragen welke naar het oordeel van de medewerkers van Obstacle Walhalla een gevaar opleveren voor de deelnemer of andere personen, hieronder zijn in elk geval begrepen sieraden (lange oorbellen, kettingen en armbanden), camera’s en mobiele telefoons.

* Een bezoeker voor wie het betreden van het obstacleparcours een verhoogd (gezondheids-)risico met zich mee kan brengen doordat hij niet in een goede conditie verkeert of een (medische) beperking heeft, dient hiervan vooraf melding te maken bij een medewerker van Obstacle Walhalla.

* Een bezoeker die onder invloed is van verdovende middelen (medicijnen, alcohol, drugs etc.) mag het park niet betreden.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

* Obstacle Walhalla aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van haar bezoekers ontstaan tijdens en/of ten gevolge van een bezoek aan het park (zoals letsel of schade ontstaan tijdens het betreden van het obstacleparcours), tenzij het letsel of de schade is ontstaan als gevolg van een materieel gebrek aan het obstacleparcours dat Obstacle Walhalla kende of behoorde te kennen of als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van (het management van) Obstacle Walhalla.

* Bezoekers welke onrechtmatig handelen ten opzichte van (medewerkers van) Obstacle Walhalla en/of schade toebrengen aan bezittingen van Obstacle Walhalla worden hiervoor aansprakelijk gesteld en de schade wordt op hen verhaald.

Artikel 5 Klachten

Mocht u, ondanks het streven van de medewerkers van Obstacle Walhalla om uw verblijf hier zo aangenaam mogelijk te maken, toch de behoefte voelen een klacht in te dienen, dan kunt u dat doen door middel van een klachtenformulier, te verkrijgen bij de kassa.

Wij wensen u een zeer aangenaam verblijf bij Obstacle Walhalla!

Management en medewerkers Obstacle Walhalla