obstacle walhalla

Zelf of met een groep, met of zonder begeleiding trainen op onze Obstacle Walhalla? 

Het is bij ons allemaal mogelijk.

Are you ready to conquer your obstacles?

VOORWAARDEN

Op deze pagina vindt u de Algemene Voorwaarden van toepassing op deelname bij Bootcamp Brandevoort en de aanvullende voorwaarden voor onze verschillende overeenkomsten.

Bootcamp Brandevoort is gevestigd te Helmond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 58905969.

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN BOOTCAMP

a.     Deze Algemene Voorwaarden Bootcamp zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een bootcamptraining aangeboden en/of verzorgd door Bootcamp Brandevoort.

b.     Deze Algemene Voorwaarden Bootcamp zijn van toepassing op elke Strippenkaart die/dat een Deelnemer recht geeft op deelname aan een Bootcamp.

d.     Zowel door aanschaf van een Strippenkaart alsook door deelname aan een Bootcamp verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden Bootcamp.

e.     Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden Bootcamp geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

f.      Bootcamp Brandevoort kan deze Algemene Voorwaarden Bootcamp van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van Bootcamp Brandevoort. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Bootcamp verstrekt.

OVEREENKOMST

a.     Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bootcamp Brandevoort. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.

d.     Een overeenkomst tussen Bootcamp Brandevoort en een Deelnemer bestaat uit:

(i)   een Strippenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal Bootcamps

(ii) Een Bootcamp deelname

ABONNEMENTEN EN STRIPPENKAARTEN

a.     Een Strippenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar.

b.     Een Strippenkaart heeft een geldigheidstermijn van 12 maanden.

c.     Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een Strippenkaart worden opgeschort. Bootcamp Brandevoort heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.

d.     Een Strippenkaart loopt automatisch af. Een Strippenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd.

PRIJZEN EN BETALING

a.     De actuele prijzen van (i) de Bootcamp en (ii) de Strippenkaarten staan op de website van Bootcamp Brandevoort. Bootcamp Brandevoort heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Bootcamp Brandevoort. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde Strippenkaarten.

b.     Een Strippenkaart dient vooraf ineens te worden betaald.

c.     Bootcamp Brandevoort heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

5. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN BOOTCAMP

a.     Bootcamp Brandevoort is gerechtigd de trainingsdagen en de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste wijzigingen en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Bootcamp Brandevoort.

d.     Bootcamp Brandevoort heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte strippen gecrediteerd.

e.     Buitengewone omstandigheden leveren voor Bootcamp Brandevoort altijd overmacht op en ontheffen Bootcamp Brandevoort van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Bootcamp Brandevoort ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

f.      Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. Bootcamp Brandevoort is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een Bootcamp door gevaarlijke weersomstandigheden.

g.     Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Bootcamp daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Bootcamp Brandevoort van de Bootcamp worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

6. AANSPRAKELIJKHEID

a.     Deelname aan een Bootcamp geschiedt op eigen risico.

b.     Bootcamp Brandevoort, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een Bootcamp.

c.     Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Bootcamp Brandevoort, haar medewerkers en trainers, is Bootcamp Brandevoort niet aansprakelijk.

d.     Bootcamp Brandevoort is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Bootcamp. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

e.     Bootcamp Brandevoort is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Bootcamp. Een Bootcamp is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Bootcamp. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.

f.      Bootcamp Brandevoort behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Bootcamp.

g.     Bootcamp Brandevoort is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Bootcamp.

h.     De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een Bootcamp is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

7. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

a.     Bootcamp Brandevoort respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.

b.     Bootcamp Brandevoort gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal Bootcamp Brandevoort deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.

c.     Bootcamp Brandevoort zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.

d.     De werknemers van Bootcamp Brandevoort en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.

e.     De verstrekte informatie op de website www.bootcampbrandevoort.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

f.      Hoewel Bootcamp Brandevoort de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan Bootcamp Brandevoort niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van Bootcamp Brandevoort sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

g.     De websites van derde partijen waarnaar op de website www.bootcampbrandevoort.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Bootcamp Brandevoort gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Bootcamp Brandevoort aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

De website www.bootcampbrandevoort.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Bootcamp Brandevoort.

i.      De Deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring Bootcamp.

8. KLACHTEN

a.   Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van Bootcamp Brandevoort zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij Bootcamp Brandevoort te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt telefonisch of schriftelijk ingediend bij Bootcamp Brandevoort onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.

b.  De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.

c.  Bootcamp Brandevoort beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien Bootcamp Brandevoort verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.

Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 11 sub c van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp.

9. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

a.     Van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Bootcamp Brandevoort.

b.     Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

c.     Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Helmond.