obstacle walhalla

Zelf of met een groep, met of zonder begeleiding trainen op onze Obstacle Walhalla? 

Het is bij ons allemaal mogelijk.

Are you ready to conquer your obstacles?

PRIVACY VOORWAARDEN

Obstacle Walhalla, gevestigd aan Egelsvoort 13, 5706 HN, Helmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Manon Hendriks, info@obstaclewalhalla.nl, Egelsvoort 13, 5706 HN, Helmond.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Obstacle Walhalla verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Obstacle Walhalla verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Obstacle Walhalla verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van aanvraag tot deelname aan bootcamp activiteiten

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Obstacle Walhalla analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

- Obstacle Walhalla verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Obstacle Walhalla neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Obstacle Walhalla) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Obstacle Walhalla bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Deze gegevens bewaren wij 7 jaar omdat iedere ondernemer wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht)

Delen van persoonsgegevens met derden

Obstacle Walhalla verkoopt jouw gegevens niet aan derden, mits hier uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven, en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Obstacle Walhalla blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Obstacle Walhalla gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Obstacle Walhalla gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van je toestemming sturen naar cupcakecorinne@gmail.com. Eventueel door jou getekende contracten over het gebruik van foto’s (portretrecht, zoals een modelovereenkomst / quit claim) zijn nadrukkelijk uitgesloten van het recht op intrekking.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Obstacle Walhalla wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Obstacle Walhalla neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@obstaclewalhalla.nl